Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване

Заглавие: „Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване“

Автор: Атлиана Милева

Издателство: „Сиела“

Книгата представлява монографично изследване в областта на здравното осигуряване. Основната цел, която поставя авторът е общотеоретичното осмисляне на осигурителните правоотношения по задължителното здравно осигуряване в посока изграждането на ясна система от правоотношения в разглежданата материя. В труда е анализирано е историческото развитие на правната уредба по задължителното здравно осигуряване. Направен е правен преглед на международноправната уредба и на правната уредба в Европейския съюз по темата.

За повече информация>>