Конституционното правосъдие и защитата на основните права

„Конституционното правосъдие и защитата на основните права Конституционното правосъдие и защитата на основните права“

Радослава Янкулова

Настоящата книга е посветена на защитата на основните права като водещо направление в дейността на съвременните конституционни юрисдикции.

В книгата подробно са разгледани формите на непряк и пряк достъп на гражданите до конституционно правосъдие.

Основният акцент е поставен върху института на конституционната жалба и нейните проявления в сравнителноправен аспект.

Направен е опит да се очертаят параметрите на бъдещо въвеждане на конституционна жалба в правния ред на Република България.

За повече информация>>