Групиране на наказанията при множество престъпления

заглавие: „Групиране на наказанията при множество престъпления“

автор: Иван Петков

издателство: „Сиела“

Засегнатата тема е разгледана повече от към практическия й характер, а не толкова теоретичен, с цел да бъде книгата пряко полезна на правоприлагащите органи в ежедневната им работа. Авторът държи да отграничи настоящата тема от темата „Множество престъпления“. Последната има повече теоретичен характер и обхваща и друга материя. Групирането е само част от нея. В някои раздели на изложението са направени констатации за липса на прецизност в наказателните закони и най-вече в Наказателния кодекс при употреба на някои понятия, което цели да бъде от полза и за обучаваните, и за останалите, които ползват материала. За някои от констатираните проблеми, налагащи законодателни промени, авторът е направил конкретни предложения, които счита за най-съществените. Други виждания е отразил в изложението.

Поръчайте>>