Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес

„Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес“

Ваня Илиева 

Монографията представлява задълбочен анализ на поставената проблематика, като същевременно дава и някои обосновани предложения de lege ferenda. Тя е създаденa като дисертационен труд по време на зачисление като задочен докторант към Института за държавата и правото при БАН, с научен ръководител доц. д-р Екатерина Салкова. Авторът има 19-годишен професионален опит с наказателни дела.

За повече информация>>