„Българска банка за развитие“ ЕАД търси Юрисконсулт

„Българска банка за развитие“ ЕАД търси юрисконсулт в управление „Правно“, отдел „Бизнес дейности“.

Юрисконсултът осъществява правна подкрепа на функционалните бизнес звената в Банката в хода на осъществяване на основната й дейност. Изготвя самостоятелно или в екип пpaвни cтaнoвищa, проекти на отговори и други документи, свързани с бизнес дейностите на Банката. Консултира за законосъобразност и изготвя правни становища по проекти на сделки за финансиране на клиенти на Банката, изготвя и съгласува договори за кредит, гаранции и други форми на финансиране и договори за обезпечения към тях, техните изменения и допълнения и осъществява правно съдействие по съществуващи редовни кредити и сделки за други форми на финансиране. Консултира текущо други структурни звена на Банката по правни въпроси, свързани с основните бизнес дейности. Следи за промени в законодателството и съдебната практика по въпроси, свързани с дейността на Банката. Пpeдcтaвлявa Бaнкaтa пpeд съдилища, съдебни изпълнители, нотариуси, надзорни институции, регистри (Търговски регистър, Централен регистър на особените залози, Централен депозитар, Имотен регистър и др.), юридически лица и обществени организации и институции, външни консултанти с цел обезпечаване дейността на Банката.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Завършено висше юридическо образование; Юридическа правоспособност; Трудов стаж като юрисконсулт или като адвокат в адвокатска кантора с опит в сферата на търговското, банковото и финансово право минимум 3 години; Технически умения за работа с MS Office и умения за усвояване на работа с нови програмни продукти и приложения; Добро работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо.

За повече информация>>