Балкантел търси Младши Юрисконсулт

Балкантел търси Младши Юрисконсулт.

Младши юрисковсултът извършва преглед и одобрение на споразумения с клиенти и доставчици, както и други правни документи. Изготвя и актуализира образци на договори (NDA, MoU, споразумения и др.). Комуникира със старши юрисконсулта и ръководството на компанията относно условията на договорите както пряко, така и съвместно с други членове на екипа. Подпомага подготовката на заявления и писма до институции, клиенти и доставчици. Подпомага вътрешните правни дейности и др.

Изисквания: Магистър по специалност „Право“, с отличен или много добър успех от следването. Придобита юридическа правоспособност. Професионален опит – минимум 2 години. Опит в областта на обществените поръчки се счита за предимство. Отлично ниво на владеене на английски език (сертификат за владеене на езика ще се счита за предимство).

За повече информация>>