Archive Нови книги

29 мар.
0

Наказателно право. Обща част. Учебно помагало

Заглавие: Наказателно право. Обща част. Учебно помагало Автор: Стоян Стойков Издателство: Издателски комплекс – УНСС Настоящото учебно помагало е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината „Наказателно право“, като е съобразено с утвърдената учебна програма на лекционния курс. Структурата на всяка тема ...

Виж още
11 мар.
0

Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство

Заглавие: Съдебен контрол върху досъдебното наказателно производство Автор: Иван Маджаров Издателство: „Сиела“ Настоящата книга си поставя за цел да изследва и установи дали съдебният контрол в сегашната му правна регламентация е достатъчно ефективен и дали осигурява законосъобразното провеждане на досъдебното ...

Виж още
09 мар.
0

Придобиване на вещни права чрез конститутивни съдебни решения

Заглавие: „Придобиване на вещни права чрез конститутивни съдебни решения“ Автор: Димо Хаджиев Издателство: „Сиела“ Книгата е  цялостно и самостоятелно монографично изследване, което засяга в конкретика проявлението на анализирания придобивен способ в отделните клонове на материалното и процесуалното гражданско право. В ...

Виж още
06 февр.
0

Противодействие на изпирането на пари – Практически наръчници – Том I

Заглавие: „Противодействие на изпирането на пари – Практически наръчници“ – Том I Автор: Пенчо Станкулов Издателство: „Сиела“ Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и ...

Виж още
21 ян.
0

Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуалната собственост

Заглавие: „Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуалната собственост“ Автор: Христина Георгиева Издателство: „Сиела“ Книгата е цялостно монографично изследване, посветено на авторскоправната закрила на видео игрите като нетрадиционен обект на правото на интелектуална собственост. Трудът проследява правните подходи, ...

Виж още
09 ян.
0

Водене на чужда работа без възлагане в Българското облигационно право

Заглавие: „Водене на чужда работа без възлагане в Българското облигационно право“ Автор: Светослав Иванов Издателство: ИК „Проф. Петко Венедиков“ Настоящата монография има за предмет възникването, действието и прекратяването на задължението на управителя на чужда работа и на задължението на господаря на работата от ...

Виж още
06 ян.
0

Бежанско право

Заглавие: „Бежанско право“ Автор: Илиана Савова Издателство: „Сиби“ Тази книга е опит за систематизиран анализ на правната уредба и практика в областта на убежището и международната закрила на бежанците. Разгледани са общите положения на бежанското право и неговото място в правната ...

Виж още
30 Дек.
0

Административноправен режим относно хората с увреждания в българското законодателство

Заглавие: „Административноправен режим относно хората с увреждания в българското законодателство“ Автор: Илияна Митева Издателство: „Сиела“ Изданието представлява задълбочено изследване на административноправния режим относно хората с увреждания у нас и по-конкретно на ЗХУ и ЗЛП, в сила от 2019 г. Чрез кратко ...

Виж още
24 Дек.
0

Прекратяване на договора за наем

Заглавие: „Прекратяване на договора за наем“ Автор: Николай Стоянов Издателство: „Сиела“ Книгата обхваща основните хипотези за прекратяване на гражданскоправната сделка договор за наем. Детайлно са разгледани терминологичният апарат, историческото развитие, общите и специалните основания за прекратяване, моментът на прекратяване на договора ...

Виж още
21 Дек.
0

Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес

Заглавие: „Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес“ Автор: Вероника Бозова Издателство: „Сиела“ Трудът се фокусира върху целите и същността на института, проследено е историческото му развитие и е направено разграничение на съкратения процес от останалите производства, отклоняващия се от общия ...

Виж още
234