Archive Нови книги

16 май
0

Тревога и надежда

Заглавие: „Тревога и надежда“ Автор: Валентин Брайков Издателство: „Сиби“ „След 45 адвокатски години един легионер – ветеран от Софийската колегия, сваля шлема си, за да сподели с другарите си по  оръжие (а и не само) личната си равносметка от множество ...

Виж още
10 май
0

Свободата на религията и наказателното право

Заглавие: „Свободата на религията и наказателното право“ Автор: Николета Кузманова Издателство: „Изток-Запад“ Фокусът на настоящото научно изследване е към един специфичен аспект от правната уредба на свободата на религията – значението на наказателното право в нея. Анализът се основава на ...

Виж още
10 май
0

Учебно помагало по наказателен процес

Заглавие: „Учебно помагало по наказателен процес“ Автор: Герасим Геров Издателство: „Нова звезда“ Целта на книгата е да подпомогне настоящите студенти, курсанти и обучаеми при провеждане на текущия учебен процес, както и при подготовката за семестриални и държавни изпити. То може ...

Виж още
10 май
0

Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведерия

Заглавие: „Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведерия“ Автор : Марияна Лазарова Издателство : Водолей „Авторски и сродни права в аудиовизията“ е  монографичен труд в областта на екранните изкуства с фокус върху авторскоправната проблематика, свързана ...

Виж още
10 май
0

Данъчно облагане на недвижимите имоти

Заглавие: Данъчно облагане на недвижимите имоти Автор : Георги Ранчев Издателство : УНСС Недвижимите имоти са най-видимата част от благосъстоянието на обществото и са символ на техническите, социалните и културните достижения на съвременната цивилизация. Притежаването и възможността за използването на ...

Виж още
10 май
0

Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство

Заглавие: Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство Автор : Марияна Ширванян Издателство : Стено Реализирано е цялостно историческо и сравнителноправно изследване на института на трудовата злополука, като в систематизиран и в обобщен вид са очертани основните етапи ...

Виж още
10 май
0

Банково право

Заглавие: „Банково право“ Автор: Валери Димитров Издателство: Издателски комплекс – УНСС Системният учебен курс по банково право е предназначен за нуждите на преподаването на дисциплината „Банково право“ за студентите от специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и ...

Виж още
04 май
0

Акционерно дружество

Заглавие: „Акционерно дружество“ Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Второто допълнено и преработено издание на „Акционерно дружество“ има за предмет на изследване акционерното дружество. Формулирано е научно определение на явлението. Последователно са разгледани трите вида акционерни дружества – непублично дружество, публично ...

Виж още
04 май
0

70 години Закон за задълженията и договорите

Заглавие: „70 години Закон за задълженията и договорите“ Издателство: „Сиби“ и Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ „Както е известно, националната ни правна система до момента няма свой граждански кодекс. Всеки български юрист обаче признава кодификационната роля на Закона за задълженията и договорите. ...

Виж още
21 апр.
0

Принудителни административни мерки

Заглавие: „Принудителни административни мерки“ Автор: Мирослава Чифчиева Издателство: „Сиби“ Книгата изследва принудителните административни мерки като проявна форма на административна принуда и като сложна система от взаимосвързани материални и процесуалноправни норми, подчинена на целта да се обезпечи опазването на законността. Фокусът ...

Виж още
123