Archive Нови книги

27 ян.
0

Екологично право – Обща част

Заглавие: „Екологично право – Обща част“ – Трето преработено и допълнено издание Автор: Георги Пенчев Издателство: „Сиела“ Направено е  кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското екологично право, като вниманието е насочено, от една страна, към ...

Виж още
26 ян.
0

Наказателен процес

Заглавие: „Наказателен процес“ Автор: Веселин Вучков Издателство: „Сиби“ Учебното пособие „Наказателен процес: таблици, схеми, определения, литература“ е съобразено с тема- тичния план по дисциплината „Наказателнопроцесуално право“, изучавана в юридическите факултети, Академията на МВР и други висши училища. То съдържа схеми, ...

Виж още
23 ян.
0

Наследствено право

Заглавие: „Наследствено право“ Автор: Анна Станева Издателство: „Сиела“ Настоящото издание представлява учебник по Наследствено право, предназначен преди всичко за студентите по право в юридическите факултети на българските висши учебни заведения. Съдържанието му се припокрива с приложимата към материята част на ...

Виж още
07 ян.
0

Настаняване на дете извън семейството

Заглавие: „Настаняване на дете извън семейството“ Автор: Галина Димитрова Издателство: „Сиела“ Предмет на изследването са предпоставките за извършване на настаняване, видовете настаняване, производството по настаняване, прекратяването на настаняването, отделните видове основания за прекратяване на настаняването извън семейството, редът, по който се ...

Виж още
27 Дек.
0

Производството по чл. 51 ЗН – Процесуални предизвикателства и проблеми

Заглавие: „Производството по чл. 51 ЗН – Процесуални предизвикателства и проблеми“ Автор: д-р Галина Николова Иванова Издателство: „Сиела“ В монографията са разгледани особеностите на производството по чл. 51 ЗН като  специфично охранително производство на безспорна съдебна администрация на граждански отношения. ...

Виж още
24 окт.
0

Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК)

Заглавие: „Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК)“ Автор: Надя Пандилова Издателство: „Сиела“ Анализирани са обективните и субективните признаци на престъпленията по чл. 123 и 134 НК, както и същността на професионалната непредпазливост ...

Виж още
18 окт.
0

Изключващи обществената опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно право – Теоретичен модел за законодателно развитие

Заглавие: „Изключващи обществената опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно право – Теоретичен модел за законодателно развитие“ Автор: Мирослав Овчаров Издателство: „Сиела“ Книгата представлява задълбочено и всестранно научно-практическо изследване на обстоятелствата, изключващи обществената опасност, запълвайки празнината в българската юриспрунденция, породена ...

Виж още
05 сеп.
0

Принудително изпълнение на публични вземания

Заглавие: „Принудително изпълнение на публични вземания“ Автор: Донка Пехливанова Издателство: „Сиела“ Този труд разглежда и анализира основните понятия и процедури в процеса по принудително събиране на публичните вземания. В правната литература темата е недостатъчно разработена, въпреки интереса, който поражда в ...

Виж още
25 авг.
0

Патентните претенции

Заглавие: „Патентните претенции“ Автор: Мария Янакиева-Златарева Издателство: „Сиела“ Настоящата разработка има за цел да допринесе за по-лесния подход на специалистите към съставянето на претен­циите, като е особено подходяща за използване от тези от тях, които отскоро са стартирали работата си ...

Виж още
22 авг.
0

Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител

Заглавие: „Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител“ Автор: Ивайло Тосков Издателство: „Сиби“ Монографичното издание, посветено на института на отговорността на възложителя по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите за вреди, причинени ...

Виж още
1236