Archive Нови книги

30 ян.
0

Прекратяване на договора – Второ издание

Заглавие: „Прекратяване на договора“ – Второ издание Автор: Захари Торманов Издателство: „Сиби“ „В книгата е анализирано прекратяваето на договора в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок. Значително внимание е отделено ...

Виж още
30 ян.
0

Приемане на наследството по опис

Заглавие: „Приемане на наследството по опис“ Автор: Васил Петров Издателство: „Сиби“ Книгата съдържа анализ на теорията и съдебната практика по възловите проблеми на приемането на наследството по опис. Разглеждат се същността на приемането по опис, процедурата на описа, отговорността на наследника, ...

Виж още
23 авг.
0

Правен режим на надзора върху банковата дейност

Заглавие: „Правен режим на надзора върху банковата дейност“ Автор: Сюлейман Башов Издателство: „Сиела“ Настоящият труд разглежда правния режим на надзора върху банковата дейност. Анализът започва с мястото на банковия надзор в системата на обективното право. В този контекст публичноправната уредба ...

Виж още
12 юли
0

Повереникът в наказателния процес на Република България

Заглавие: „Повереникът в наказателния процес на Република България“ Автор: Павел Смолички Издателство: „Сиела“ Институтът на повереника е класически за наказателнопроцесуалното право и съществува отдавна в българския наказателен процес. Същевременно той е един от най-дискусионните в наказателнопроцесуалната теория. В сравнителноправен аспект ...

Виж още
16 юни
0

Наказателен процес – Учебно помагало

Заглавие: Наказателен процес – Учебно помагало Автор: Гергана Маринова Издателство: „Сиела“ Помагалото обхваща почти изцяло материята, която се изучава по учебната дисциплина Наказателно-процесуално право в юридическите факулте­ти – от основните принципи до възобновяването на наказателни дела. Всеки въпрос е ясно ...

Виж още
31 май
0

Търговският регистър и практиката

Заглавие: Търговският регистър и практиката Автор: Янко Ганчев Издателство: Сиела Настоящата разработка е съставена в помощ на всички ангажирани с вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Запознаването с направените обобщения и систематизация на често ...

Виж още
30 май
0

Недействителност на правните сделки

Заглавие: Недействителност на правните сделки Автор: Борислав Белазелков Издателство: Сиби Книгата съдържа комплексно изследване на основните материалноправни и процесуалноправни аспекти на недействителността на сделките. Последователно са разгледани приложното поле и различните форми на недействителност според правните ѝ последици и възможността ...

Виж още
29 май
0

Наказателно право и съдебна практика

Заглавие: „Наказателно право и съдебна практика“ Автор: Никола Филчев Издание: „Сиела“ „Бих искал да се надявам, че настоящата книга ще събуди любознателността на младите юристи към наказателното право. Иронията е, че публикуваните решения на ВКС по конкретни казуси пораждат у ...

Виж още
07 мар.
0

Гражданско и облигационно право

Заглавие: „Гражданско и облигационно право – Ръководство по решаване на казуси. Методика на решаване, схеми, примери и техните решения“ второ актуализирано и допълнено издание Автор: Димитър Стоименов, Анастас Пунев Издателство: „Сиби“ Изданието е посветено на решаването на частноправни казуси и ...

Виж още
27 февр.
0

Екологично право – Специална част

Заглавие: „Екологично право – Специална част“ – Трето преработено и допълнено издание. Автор: проф. Георги Пенчев Издателство: „Сиела“ Българското законодателство в тази област се развива изключително динамично, поради редовното членство на страната ни в Европейския съюз от 1.01.2007 г. и ...

Виж още
1236