Archive Нови книги

27 апр.
0

Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор

Заглавие: „Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор“ Автор: Нина Гевренова Издателство: „Сиела“ Книгата  разглежда основния въпрос, който стои пред страните, решили да сключат трудов договор, а именно – какво трябва да съдържа той. Изложението аргументирано анализира кои от посочените в ...

Виж още
10 апр.
0

Тестове и казуси по наказателен процес

Заглавие: „Тестове и казуси по наказателен процес“ Автор: Гергана Маринова, Екатерина Салкова, Янко Ройчев Издателство: „Сиела“ Помагалото „Тестове и казуси по наказателен процес“ се състои от две части – тестови въпроси и наказателнопроцесуални казуси, като включва верните отговори на тестовите ...

Виж още
10 апр.
0

Кооперация

Заглавие: „Кооперация“ Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Трудът има за предмет на изследване кооперацията, която има търговско качество (без жилищностроителната кооперация). Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на Европейския съюз. В книгата е представен ...

Виж още
04 апр.
0

Публичната продан чрез ЧСИ

Заглавие: „Публичната продан чрез частен съдебен изпълнител“ Автор: Димитър Иванов Издателство: „Сиела“ Публичната продан се оформи като най-значимия и ефективен изпълнителен способ, чрез който съдебните изпълнители реализират имуществени активи на длъжниците. Особено широката си популярност този способ придоби след приемането ...

Виж още
11 мар.
0

Тълкувателни решения по наказателни дела

Заглавие: „Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и на ВС на Република България по наказателни дела 1957–2020 г.“ Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов Издателство: Нова звезда Сборникът „Постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) на Република България ...

Виж още
08 мар.
0

Конституционният принцип на правовата държава

Заглавие: „Конституционният принцип на правовата държава“ Автор: Деяна Марчева Издателство: Нов български университет Настоящият труд отграничава правовата държава от социалистическата законност в търсене на отговори на въпроса какво задушава конституционния принцип на правовата държава през последните три десетилетия в България. ...

Виж още
01 мар.
0

Търговско право

Заглавие: „Търговско право“ Автор: Захари Торманов Издателство: Издателски комплекс УНСС Учебникът по търговско право е предназначен да подпомогне обучението на студентите по съответната дисциплина. Търговското право е самостоятелен и обособен от гражданското право правен отрасъл. Най-общо казано търговското право урежда ...

Виж още
21 февр.
0

Наказателнопроцесуално право

Заглавие: „Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право“ Автори: Маргарита Чинова и Георги Митов Издателство: „Сиела“ Последното издание на учебника на акад. Стефан Павлов по наказателен процес е от 1989 г. Оттогава са изминали повече от 30 години. В преподаването в ...

Виж още
10 февр.
0

Облигационно право

Заглавие: „Облигационно право. Седмо преработено и допълнено издание.“ Автор: Поля Голева Издателство: „Нова звезда“ Книгата представя трите части на облигационното право – обща част, специална част и деликтно право. В нея са поместени всички институти на облигационноото право – източници, ...

Виж още
10 февр.
0

Правен режим на публичните предприятия в България

Заглавие: „Правен режим на публичните предприятия в България“ Автор: Атанас Георгиев Издателство: „Сиела“ Предмет на труда е възникването, развитието и правният режим на публичните предприятия, в контекста на тяхната реформа, извършена във връзка с присъединяването на България към европейския валутен ...

Виж още
123