Управителният съвет на ,,Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 16.09.2023 г. от 11:00 ч. в сградата на Съюз на юристите в България, с адрес гр. София, ул. Пиротска № 7, при следния дневен ред:
1. Приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2022 г.;
2. Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2022 г.;
3. Отчет за дейността на Управителен съвет за периода септември 2019 г. –
септември 2023 г.
4. Освобождаване на членовете на Управителен съвет
5. Избор на нови членове на Управителен съвет
6.    Актуализиране състава на Централен съвет;
7.    Други.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в сайта на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ – www.alumnilaw.net. Регистрацията на член в деня на събранието започва в 10:45 ч., на мястото, където ще бъде проведено. Членовете на сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 16.09.2023 г. от 12:00 ч. (с един час по-късно) на същото място и при същия дневен ред.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТ НА „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС” ЗА 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС” ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2019 – СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2022 ГОДИНА