Фьоникс Фарма търси Стажант в Правен отдел и съответствие със заетост 4 часа.

Стажантската програма има за цел усвояване на практически умения по придобита специалност – юрист. Като по време на програмата стажантът ще се запознае с правната система на компанията и с вътрешните и специфичните за отрасъла нормативни актове – европейска и национална нормативна рамка.

Стажантът ще има подкрепата на ментор. Стажантът ще изготвя правни становища относно реални работни казуси, както и ще подготвя проекти за документи и различни типове договори, свързани с дейността на компанията. Стажът предлага предварително планирана стажантска програма, с конкретна цел и стъпки на провеждане и запознаване в дълбочина с бизнеса, в подкрепяща, предизвикателна и динамична работна среда;

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Кандидатът да е семестриално завършил/а или последен семестър Специалност “Право” в университет в България; Да владее английски език – минимум ниво В2 и да работи свободно с MS Office;

Стажът е с продължителност 6 месеца и с начало месец юни 2021.

За повече информация>>