Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи служител за заемане на длъжността „юрисконсулт – главен експерт“ в отдел „Правна помощ и обществени поръчки“.

Юрисконсултът участва в изпълнение на плановите и оперативните задачи на отдела и на НЦОЗА. Предоставя устни становища и консултира по правни въпроси служители в НЦОЗА във връзка с тяхната дейност. При изрично искане подготвя писмено становище по конкретен казус, който се съгласува с прекия ръководител. Изготвя справки, заповеди, становища, вътрешни правила, проекти на договори за услуги, доставки и СМР, граждански договори и други. Участва в уреждане на трудовите правоотношения с работниците и служителите чрез изготвяне на трудови договори и даване на писмени и/или устни правни становища по трудовоправни въпроси. Осъществява процесуално представителство на НЦОЗА пред правораздавателните органи по арбитражни и съдебни дела. Представлява НЦОЗА в административни производства.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, стаж по специалността – не се изисква, отлични компютърни умения – Word, Excel, Outlook и Internet.

Срок за подаване на документи: 5 ноември 2021 г.

За повече информация>>