„Макроадванс“ АД търси да присъедини към екипа си Правен Сътрудник/Юрисконсулт.

Правният съветник/Юрисковсултът извършва анализ и обработка на граждански производства, работи с различни регистри и правно-информационни системи. Подготвя и обработва книжа по изпълнителни производства. Извършва подготовка на книжа по граждански производства (под ръководството на Старши Юрисконсулт). Ако има придобита юридическа правоспособност – извършва процесуално представителство по граждански производства. Подготвя договори и извънсъдебни споразумения или други необходими документи.

Изисквания за заемане на длъжността: Студент, специалност „Право“или завършено висше образование, специалност „Право“, добра езикова култура, добра компютърна грамотност.

Вижте обявата тук>>