Заглавие: „Колективни (малцинствени) права – правно средство за защита на миноритарните акционери в акционерните дружества по търговския закон“

Автор: Златка Вангелова

Издтелство: „Сиби“

Трудът е посветен на колективните (малцинствените) права на акционерите в акционерното дружество по Търговския закон. Анализът се основава на българската правна уредба, вторични източници на правото на ЕС, както и на други правни системи, уреждащи подобни права. Формулирано е научно определение на колективните права като родово понятие и на акционерните колективни права в частност. Разгледани са последователно правата на акционерите да искат свикване на общо събрание (чл. 223, ал. 1 и ал. 2 ТЗ), да включват нови въпроси с предложения за решения в поканата на вече свикано общо събрание (чл. 223а ТЗ), да искат назначаване на контрольор (чл. 251а ТЗ), да искат от съда назначаване или освобождаване на ликвидатори (чл. 266, ал. 4 ТЗ), и техните особености – материалноправни предпоставки и процесуалноправни изисквания за упражнението им.
Проучена и анализирана е съдебната практика. Направени са критични бележки по някои законодателни решения и са обосновани предложения de lege ferenda.

За повече информация>>