Банка ДСК търси да назначи юрисконсулт, отдел „Съдебни вземания клонова мрежа“.

Юрисконсултът извършва правно обезпечаване на дейността на поделенията на Банката в съответния регион във връзка със събиране на вземания по проблемни кредити на физически лица по съдебен ред. Изготвя правни становища по преструктуриране и предоговаряне на проблемни експозиции на физически лица, включително участва в изготвянето или съгласуването на необходимите предложения,  споразумения и други документи в тази връзка. Извършва процесуално представителство на банката пред органите на съдебната власт пред всички съдебни инстанции и пред съдебни изпълнители. Осъществява действия, свързани с принудително изпълнение спрямо длъжници – физически лица по проблемни експозиции, в това число образува и води изпълнителни дела.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше юридическо образование, юридическа правоспособност, професионален опит – минимум 2 (две) години професионална практика, добра компютърна грамотност, английски език.

Срок за кандидатстване по съответната обява: 22 октомври 2021 г.

За повече информация>>