Стажове и работа

Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент. Въз основа на споразумение с Европейския парламент членовете на Европейския парламент ...

Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за заемане на длъжността „Длъжностно лице по защита на личните данни“. Длъжностното лице по защита на личните данни осъществява дейности по законосъобразното ...

„Информационно обслужване“ АД търси да назначи Експерт – обществени поръчки. Експертът – обществени поръчки изготвя цялостна документация във връзка с провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда ...

Министерство на образованието предоставя 1 стипендия за обучение на докторанти по обявени от Европейския университетски институт програми за академичната 2021/2022. Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през ...

„Овергаз мрежи“ АД търси да назначи Юрисконсулт „Търговско право“ към звено „Разпределение на природен газ“. Юрисконсултът изготвя становища по правни въпроси, свързани със законосъобразното тълкуване и прилагане на ЗУТ, Закона ...

ОББ търси Юрисконсулт

Стажове и работа

„Обединена българска банка“ АД търси да назначи Юрисконсулт (по заместване) в отдел „Принудително събиране на проблемни вземания“. Юрисконсултът управлява портфейл от кредити за принудително събиране от физически лица, разработва стратегия ...

3456