Българска народна банка търси да назначи Юрисконсулт, дирекция „Правна“.

Юрисконсултът изготвя становища по проекти на нормативни актове. Участва в разработването на нормативни актове, свързани с дейността на БНБ. Подготвя становища за законосъобразност на документацията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на сключваните от БНБ договори. Осъществява представителство на банката по съдебни дела и административни производства пред всички съдебни институции и органи на изпълнителната власт и осигурява нейната защита. Изготвя отговори по запитвания до БНБ, отправени от държавни и общински органи, банки и други юридически лица и граждани. Съставян правни мнения относно изменения на законодателството в банковата и финансовата сфера във връзка с членството на страната в ЕС и въвеждането на Директивите на ЕС във вътрешното законодателство. Подготвя становища по правни въпроси, свързани с материали на Европейската централна банка и на комитетите при Европейската система от централни банки.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Висше юридическо образование, много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка), компютърни умения – използване на пакет MS Office и справочни програми. С предимство ще се ползват кандидатите, които имат опит и специализации в банковото право и правото на Европейския съюз, както и кандидати, които имат опит при процесуално представителство по дела.

Начин на провеждане на подбор на кандидатите: По документи, писмен изпит, който включва казус в областта на банковото дело и събеседване.

Краен срок за кандидатстване: 23 септември 2021 г.

За повече информация>>