Банка ДСК търси да назначи в екипа си Юрисконсулт в Отдел „Съдебни действия по проблемни ипотечни кредити” към Направление „Събиране на вземания от физически лица“, Централно управление, гр. София.

Юрисконсултът осъществява процесуално представителство, предявява искове и защитава интересите на Банката пред съдилища и съдебни изпълнители по искови процеси и изпълнителни производства във връзка с проблемни вземания на Банката. Представлява Банката във всякакви други производства пред държавни и общински органи, нотариуси и други във връзка с проблемни вземания на Банката. Изготвя  правни становища във връзка с дейността по управление и събиране на проблемни вземания на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше юридическо образование, придобита юлидическа правоспособност, професионален опит: предимство е трудов стаж в банка или в друга институция с предмет на дейност, свързана с основните задължения на позицията, владеене на английски език и отлична компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook).

Срокът за кандидастване по обявата е до 20 юни 2021 г.

За повече информация>>