„Българо-американско кредитна банка“ АД търси да назначи в екипа си Експерт в Сектор Правно-нормативно съответствие и методология. Управление на жалби.

Експертът следи действащото законодателството и изискванията на специалните закони, които имат отношение към дейността на БАКБ и превенция на риска от нормативно несъответствие. Следи прилагането на вътрешни правила и процедури на Банката, с цел изпълнение изискванията на специални закони, като ЗКИ, ЗМИП, ЗМФТ, ЗПК, ЗКНИП, ЗЗЛД, ЗЗК, ЗЗП, ЗПУПС и друго приложимо законодателство. Участва в разработване и прилагането на правила и процедури с цел превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма и в процеса на контрол за правилно прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участва в разработването на правила и процедури с цел прилагането на изискванията на действащото законодателство относно защитата на лични данни и всякакво друго законодателство, което има отношение към дейността на БАКБ. Администрира регистъра на жалбите на клиенти на БАКБ АД, обработва и отговоря на постъпилите в БАКБ АД жалби от клиенти и извършва другите дейности, свързани с оплаквания и жалби от клиенти. Консултира относно въпроси по нормативно съответствие в рамките на Банката. При възлагане от ръководител сектор/ ръководител отдел, извършва комуникация с БНБ, ДФР към ДАНС, КЗП, КФН, КЗК и други надзорни/регулаторни органи в сферата на регулациите, приложими за кредитните институции и др.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: висше юридическо образование, минимум 3 години трудов стаж, от които поне 1 година в банка или друга финансова институция, ползване писмено и говоримо на английски език на средно или по-високо ниво, компютърна грамотност: Microsoft Office.

Краен срок за кандидатстване: 17 юни 2021 г.

За повече информация>>