Управителният съвет на ,,Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 24 август 2021 г. от 18:00 ч. в сградата на Института за следдипломна квалификация (ИСК) към Университета за национално и световно стопанство, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 2, зала 402, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2020 г.;
  2. Приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2020 г.;
  3. Приемане на Програма за дейността на клуба за периода от август 2021 г. до септември 2022 г.;
  4. Приемане на Политика за развитие на сдружението;
  5. Актуализиране състава на Централен съвет;
  6. Други.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението при поискване.

Регистрацията на член в деня на събранието започва в 17:45 ч., на мястото, където ще бъде проведено. Членовете на сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 24 август 2021 г. от 19:00 ч. (с един час по-късно) на същото място и при същия дневен ред.

ПОКАНА

ГФО