А1 търси да назначи в екипа си младши юрисконсулт.

Младши юрисконсултът организира подготвянето и сключването на договори, свързани с изграждането, експлоатацията и разширяването на електронната съобщителна инфраструктура на компанията. Участва от името на компанията в провеждането на процедури пред административни органи във връзка със сключването на необходимите договори. Представлява дружеството в нотариални производства за придобиване на вещни права върху недвижими имоти с оглед разширяването и оптимизацията на електронната съобщителна инфраструктура. Контролира и координира дейности, извършени от подизпълнители. Осигурява информация и предприема мерки за предотвратяване на закононарушения в процеса по поддържане, експлоатация и разширяването на електронната съобщителна инфраструктура. Създава, поддържа и обработва обобщени бази данни, и да изготвя презентации, свързани с възложената работа.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо, отлични компютърни умения – MS Office – Excel and Power Point, MS Outlook, Internet.
Краен срок за кандидатстване: 15-ти декември 2021 г.