Управителният съвет на ,,Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 30.07.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на Института за следдипломна квалификация към УНСС, с адрес гр. София, ул. Св. Клиемнт Охридски № 2, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2021 г.;
  2. Приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2021 г.;
  3. Актуализиране състава на Централен съвет;
  4. Други.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в сайта на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ – www.alumnilaw.net.  Регистрацията на член в деня на събранието започва в 10:45 ч., на мястото, където ще бъде проведено. Членовете на сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност.

    При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 30.07.2022 г. от 12:00 ч. (с един час по-късно) на същото място и при същия дневен ред.

ГФО 2021

Доклад за дейността 2021