Висшият съдебен съвет организира едномесечни целодневни неплатени стажове в администрацията на Висшия съдебен съвет.

Стажантската програма е насочена към студенти в специалност „Право“, в ІІІ и ІV курс на обучение, които са с непрекъснати права и в процес на обучение в момента на кандидатстването.

Провеждането на студентските стажове цели запознаване на студентите с дейността и функциите на ВСС и с работата на неговата администрация.

Краен срок за кандидатстване: 1 март 2019 г.

За повече информация>>