Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Главен експерт – методологична помощ за ЕИСС“ в отдел „Единна информационна система на съдилищата“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“.

Главният експерт в отдела разработва експертни анализи и оценки, изготвя становища, участва в разработването на проекти, методологии, указания, методики и механизми и прилагането им в областта на електронното правосъдие, относими към функционалната характеристика на дирекцията. Оказва експертна помощ от своята компетентност на потребителите на ЕИСС и други информационни системи, свързани с работата на съдилищата.

Изисквания за заемане на длъжността са следните: висше образование по специалност от професионално направление в областта на „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“; компютърна грамотност – създаване и работа с електронни документи и електронни таблици, работа в Internet, добро познаване на регистраторска и деловодна работа, свързана с администриране, движение и обработка на дела в съд; не по-малко от 5 години професионален опит в посочените професионални направления.

Конкурсът се провежда чрез събеседване с допуснатите кандидати.

Краен срок за подаване на документите: 13 юни 2020 г.

За повече информация>>