Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Старши експерт-юрист“ в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в администрацията на ВСС.

Старши експерт-юрист в отдела обезпечава експертното обслужване на дирекцията и Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособнаст, не по-малко от 4 години юридически стаж, компютърни умения – Microsoft Office, Word, Excel; Internet.

Конкурсът се провежда чрез събеседване с допуснатите кандидати, отговарящи на посочените изисквания.

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2020 г.

Повече информация тук.