Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „cтарши експерт-юрисконсулт“ в отдел „Атестиране на съдии“, дирекция „Атестиране на магистрати“.

Старши експертът – юрисконсулт в отдела обезпечава на експертно ниво юридическото подпомагане на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС като обобщава и подготвя материали, изготвя предложения и становища във връзка с уредените в чл. 196 и следващите от ЗСВ и чл. 234 от същия процедури по атестиране и повишаване на място в по-горен ранг на съдии.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, минимум 4 години трудов стаж и професионален опит по специалността, компютърни умения: Microsoft Office, Internet; умение за работа с правно-информационни системи (Апис, Сиела и др.).

Конкурсът се провежда чрез събеседване с допуснатите кандидати.

Краен срок за подаване на документи: 27 юни 2019 г.

За повече информация>>