Върховния касационен съд обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“ към служба „Наказателни съдопроизводства“.

Съдебните секретари подпомагат правораздаването като подготвят заседанията по наказателни дела и писмено оформят протоколите, изготвят документи и изпълняват разпорежданията на съда, присъстват на открити съдебни заседания, изготвят списък за призоваване на страните по наказателни дела, вещи лица и свидетели.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са следните: да са български граждани; средно образование; да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност; трудов стаж не се изисква.

Конкурсът се провежда чрез подбор по документи и изпълняване на практическа задача.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса: 3 август 2020 г.

Повече информация>>