Върховният касационен съд обявява конкурс за заемане на 5 щатни бройки /от които 2 щ. бр. по заместване на отсъстващи служители/ на длъжността Съдебен помощник към Гражданска колегия.

Съдебните помощници подпомагат съдиите в правораздавателната им дейност; изготвят проекти за съдебни актове; проверяват предпоставките за образуване на производство пред ВКС; проучват практиката по прилагане на закона на отделни съдебни състави; подготвят проекти за отговори на писма и сигнали.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността: да са български граждани; да са завършили висше юридическо образование; да са придобили юридическа правоспособност; да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; да не страдат от психични заболявания; трудов стаж/професионален опит не се изисква.

Допълнителни изисквания: умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици и електронна поща; умения за работа с уеб-базирани платформи.

Конкурсът се провежда чрез подбор по документи, решаване на тест и събеседване.

Краен срок за подаване на документи за участие: 9 септември 2019 г.

За повече информация>>