Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрацията на Върховна административна прокуратура за заместване на служител, отсъстващ от работа.

Прокурорският помощник подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции; изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика  по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни правни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата; следи актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика; участва при изготвянето на годишния отчетен доклад на ПРБ; извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях.

Изискванията, на които следва да отговарят кандидатите, са: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, притежава добра компютърна грамотност и др. За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели: познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността, познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на ПРБ и професионална мотивация за работа в ПРБ.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса: 4 януари 2019 г.

За повече информация>>