„Уникредит Булбанк“ АД търси да назначи Експерт събиране на вземания, в отдел „Необслужвани кредити. Индивидуални клиенти“.

Експертът комуникира и взаимодейства с филиалите във връзка със събиране на просрочени кредити, предсрочна изискуемост, стартиране на съдебни действия. Дава указания за предприемане на действия по просрочени кредити, по които са стартирали или предстои стартиране на съдебни действия. Своевременно предприема мерки за запазване привилегиите учредени в полза на Банката (залози, ипотеки, застраховки). Подготвя и възлага кредити за съдебни процедури. Изготвя извлечения от счетоводни книги и платежни нареждания при стартиране на съдебни действия, както и за такси и разноски, свързани с водените изпълнителни и искови производства. Комуникира и взаимодейства със съответните съдебни изпълнители и адвокати в хода на изпълнителните дела. Осъществява контакти, срещи и преговори с длъжници по необслужвани кредити. Разглежда искания и изготвя предложения за извънсъдебни споразумения и/или др. съгласно утвърдените правила за работа, изготвя становища. Изготвя предложения и доклади до Комитет по провизиране и преструктуриране и Кредитен съвет. Участва в подготовката на единични цесии или групова свързаност на няколко клиента.

Изискване за заемане на длъжността: висше образование (икономическо или юридическо); познания в областта на събиране на вземания на физически лица, свободно владеене на английски език.

За повече информация>>