УниКредит Булбанк обявява свободна позиция за старши юрисконсулт по заместване в отдел Необслужвани кредити 

Старщи юрисконсултът осигурява правни становища за корпоративната и акционерна структура на клиентите, проверява валидността на кредитните споразумения и обезпечения и изготвя необходимата документация, учредява допълнителни обезпечения, изготвя проекти на анекси за удължаване на срок и реструктуриране, участва при пре/структуриране на сделки и изготвя договори, проекти на споразумения за прехвърляне на вземания, заместване и встъпване в дълг и др., предприема мерки и принудителни действия за запазване на обезпеченията, подготвя съдебно и извънсъдебно изпълнение /принудително изпълнение/, изготвя документи и осъществява процесуално представителство в производства по ГПК, включително такива по реда на заповедно производство, установителни искове, изпълнително производство и др., осъществява процесуално представителство в производства по несъстоятелност и учредява обезпечения и изпълнение по реда на ЗОЗ.

Изискванията към кандидатстващите са следните: висше юридичеко образование, минимум 3 години стаж по специалността; много добро ниво на владеене на Английски език, компютърна грамотност Microsoft Word, Excel и работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи.

Краен срок за кандидатстване: 14 февруари 2018 г.

За повече информация>>