Сметната палата на Република България обявява конкурс за подбор и заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Правнонормативно осигуряване на одитната дейност“, дирекция „Правно-нормативно осигуряване“.

Главният експерт осигурява качествена правна помощ при извършването на проверки по законосъобразност, свързани с одитната дейност на Сметната палата.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, не по-малко от 3 години трудов и/или служебен стаж по специалността.

Краен срок за подаване на документи за участие: 7 октомври 2019 г.

За повече информация>>