„Осигурителен стаж“

Цвета Попова

Издателство „Сиби“ представя новата книга „Осигурителен стаж“ с автор Цвета Попова.

В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществено осигуряване.

Изследването анализира елементите на осигурителния стаж. Предлага се ясна дефиниция за осигурителния стаж. Открояват се отделните видове и редът за установяването му. Разглежда се цялостно съдебното производство при липса на данни. Систематизират се правилата за изчисляването му.

В заключение авторът представя изводите си за необходимостта да се систематизира и усъвършенства правната уредба. Предлага пълноценно приложение на възможностите, които осигурителният стаж предоставя като категория, подлежаща на количествена диференциация.

За повече информация>>