Районна прокуратура – Пловдив обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка съдебен служител на длъжност „Прокурорски помощник“.

Прокурорският помощник подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции, изготвя проекти на отговори по постъпили писма, сигнали и други при възлагане от прокурор, изготвя проекти на прокурорски актове, при възлагане от прокурор, проучва правната доктрина и изготвя становища по конкретни правни въпроси, взема участие в създадени екипи от прокурори и разследващи органи при дела с фактическа и правна сложност, участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата, следи актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика, участва при изготвянето на статистически анализи и справки свързани с дейността на прокуратурата, подпомага работата във връзка организацията за провеждане на съвещания, колегиуми и др.

Изисканията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, която заема, добра компютърна грамотност, умение за работа с правно-информационни системи и др. За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Конкурсът се провежда след подбор по документи чрез решаване на писмен тест и събеседване.

Краен срок за кандидатстване: 30 декември 2018г.

За повече информация>