Райфайзенбанк България обявява свободна позиция за Юрисконсулт в Правен отдел – общо правно обслужване и банкиране на дребно.

Юрисконсултът в отдела оказва правнa помощ при изготвянето на договори, правни становища и документи, свързани с услугите, предлагани от Банката; участва в разработването и дава мнения за законосъобразността на проекти за вътрешнобанкови документи и процедури; дава правни становища относно създаването на банкови продукти и услуги в съответствие със  законодателството за защита на потребителите, конкурентно законодателство, платежни услуги, защита на лични данни и др.; участва в работни групи по въвеждане на ново национално и европейско законодателство; осъществява процесуално представителство на банката по съдебни дела.

Изискванията към кандидатствашите за позицията са следните: висше юридическо образование, юридическа правоспособност, отлично владеене на английски език, отлична компютърна грамотност с интерес към дигиталните технологии.

Срок за кандидатстване: 20 януари 2019 г.

За повече информация>>