Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 4 щ.бр. за длъжността „Прокурорски помощник“ към Администрация на ВКП, както следва:

  • 2 в звено „Служители по чл. 26, ал. 2 от ПАПРБ“;
  • 2 в звено „Прокурорски помощници“.

Прокуроският помощник подготвя проекти на отговори на постъпили писма, сигнали и др., за които се изискват правни знания; подготвя становища по конкретни правни въпроси след проучване, анализиране и обобщаване на правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата; извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях; осигурява информация, необходима на заместник главния прокурор за изпълнение на служебната дейност на отделите, попадащи в обхвата на неговия ресор на дейност; подготвя и подпомага работата на заместник главния прокурор, като му осигурява информация и помощни материали в случаите, когато същия взема участие в работни срещи, конференции и др. мероприятия, провеждащи се в прокуратурата или в други ведомства и организации; подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции; изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор; следи за актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика; следи и се запознава с промени в междуведомствени и вътрешноведомствените актове, относима съдебна практика; следи за актуализиране на информационните системи и справочната дейност в ПРБ във връзка с изменения в законодателството на РБ; предлага актуализация на документи, в т.ч и статистическа отчетност и справочната дейност в ПРБ, съобразно настъпилите промени в законодателството на РБ и вътрешноорганизациони промени в ПРБ; участва в изготвя криминологични анализи и изследвания; участва в изготвянето на отчетните и аналитични доклади на Прокуратурата; изготвя други видове възложени му анализи и справки; участва в обобщаването на оперативна и статистическа информация при изготвянето на доклади и отчети, както и анализи свързани с приемане на решения по различни задачи; подпомага прокурорите в приемната на главния прокурор при приема на граждани; участва като лектор в обучения за работа с информационните системи в ПРБ и по теми свързани с деловодната дейност и организацията на документооборота; участва във вътрешни и междуведомствени работни групи в качеството си на експерт по информационните системи в ПРБ, натовареност на прокурори и следователи, статистическа отчетност и деловодна дейност; участва като анализатор в разработване на нови функционалности за информационната система на ПРБ, електронни услуги и Портал за предоставянето им; участва като изпълнител на дейности по промяна на Вътрешния информационен сайт – създаване на функционалности, рубрики, разместване и подреждане съобразно поставените параметри от ръководството на ПРБ; ежедневно се запознава с информацията, публикувана на ведомствената страница на ПРБ, както и информацията, публикувана на страницата на ВСС в интернет.

Изискванията за заемане на длъжността са: висше юридическо образование; придобита юридическа правоспособност; не се изисква трудов стаж и професионален опит; притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет.

Конкурсът се провежда чрез подбор по документи и събеседване.

Краен срок за подаване на документи: 25 ноември 2020 г.

За повече информация >>