Прокуратурата на Република България обявява конкурс за назначаване на съдебен служител – 1 щатна бройка на длъжност „Прокурорски помощник“ във Военно-окръжна прокуратура – гр. Пловдив.

Прокурорският помощник подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции. Изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; изготвя писмени становища по конкретни въпроси; участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове; носи  отговорност  за  изготвените проекти на документите, които е съставил; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ; изпълнява и други задачи, възложени от прокурорите или от административния ръководител на съответната прокуратура.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са следните: висше образование по специалност „Право“, юридическа правоспособност; познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, за която кандидатства; притежаване на компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel) и Internet; умения за  работа с правно–информационни системи – АПИС, СИЕЛА и др.

Конкурсът се провежда на три етапа: по документи, решаване на писмен тест и събеседване по въпроси във връзка с практическото прилагане на нормативните актове, свързани с упражняване на длъжността прокурорски помощник  и по професионална мотивация за работа във ВОП – Пловдив.

Краен срок за подаване на документи: 18 март 2019 г.

За повече информация>>