Прокуратурата на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Прокурорски помощник“ в звено „Прокурорски помощници“ към Администрация на Върховна касационна прокуратура, по заместване на работник или служител, отсъстващ от работа.

Прокурорският помощник подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции; изготвя проекти на прокурорски актове; изготвя проекти на отговори на писма и сигнали; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика; изготвя писмени становища; участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове; следи актуалните изменения в нормативната база на законодателството и съдебната практика; участва при изготвянето на годишния отчетен доклад на ПРБ; извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях.

Изискванията към кандидатите са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, не се изисква трудов стаж и професионален опит, добра компютърна грамотност.

След подбор по документи конкурсът се провежда чрез събеседване.

Краен срок за подаване на документи: 28 февруари 2019 г.

За повече информация>>