Прокуратура на Република България обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за длъжността „Младши вътрешен одитор“ в звено „Вътрешен одит“ към Администрация на главния прокурор.

Младшият вътрешен одитор изпълнява одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието; участва при изпълнение на одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на риска и контрола; участва в изготвянето на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит; своевременно докладва на ръководител вътрешен одит /РВО/ резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията; участва в изготвянето на периодични доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит; участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит; докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на вътрешния одит; докладва на РВО установените при вътрешни одити случаи на нарушения на нормативни актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за измама; участва в оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от Главния прокурор и ръководителите на звената в ПРБ; участва в изготвянето на одитна програма и одитен  план за всеки одитен ангажимент; дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за подобряване на системите за финансово управление и контрол, и следи за изпълнението на препоръките; изготвя работни документи в съответствие с утвърдената методология и вътрешните правила и пр.

Изискванията към кандидатите са следните: висше – икономическо/икономика, финанси или право/, образователно-квалификационна степен „магистър“ и сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор; не по-малко от 5 години трудов стаж, за заемането на конкурсната длъжност не се изисква професионален опит; компютърна грамотност.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели: познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на ПРБ; професионална мотивация за работа в ПРБ.

Краен срок за включване в конкурса: 3 февруари 2018 г.

За повече информация>>