Конкурс за юрисконсулт във ВСС

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Главен експерт-юрисконсулт“ в отдел „Дисциплинарни производства“, дирекция „Правна в администрацията на ВСС.

Главният експерт – юрисконсулт извършва проучване и анализиране на постъпили материали и разработване и предлагане на експертни становища в областта на дисциплинарната отговорност но съдиите, прокурорите, следователите, на административните ръководители на съда, прокуратурата и следствието, на техните заместници и членовете на ВСС; взима участие в изпълнение на дейностите, възложени на отдел „Дисциплинарни производства“; взима експертно участие в заседанията на комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС. Процесуалното представителство на Пленума, Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС по образувани във ВАС дела по жалби срещу решения по дисциплинарни производства по Глава шестнадесета от ЗСВ.

Изисквания за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, не по-малко от 5 години юридически стаж, компютърни умения – Microsoft Office, Internet, умения зa работа с правно-информационна система /Апис, Сиела и др./.

Конкурсът се провежда чрез подбор по документи и събеседване.

Краен срок за подаване на документи: 10 януари 2020 година.

За повече информация>>