ВСС обявява конкурс за юрисконсулт

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Старши експерт – юрисконсулт“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“  в администрацията на ВСС.

Юрисконсултът в отдела оказва правна помощ на възложителя, като изготвя и подготвя материали във връзка с възлагането на обществени поръчки и участва в изпълнението на дейностите на отдела. В изпълнение на преките си задължения, дава устни и/или писмени становища, предложения и справки, в рамките на общите правила и други конкретно поставени задачи.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, минимум 4 години юридически стаж, компютърни умения – Мicrosoft Office; Internet.

Конкурсът се провежда чрез събеседване.

Краен срок за кандидатстване: 12 февруари 2019 г.

За повече информация>>