ВСС обявява конкурс за Главен експерт, Обществени поръчки

Висшия съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“  в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ в администрацията на ВСС.

Главният експерт в отдела осигурява експертна помощ на възложителя в дейностите по координирането, администрирането и контрола на цялостния процес по планиране и провеждане на обществените поръчки на ВСС, организира и координира процеса на провеждането  и всички дейности във връзка с подготовката за възлагане, провеждането на процедурите и възлагането на обществени поръчки.

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше образнование с образователно-квалификационна  степен:  магистър в една от следните специалности в професионално направление: Право /с придобита юридическа правоспособност/; Администрация и управление; Икономика; не по-малко от 5 години професионален опит; компютърни умения: Microsoft Office; Internet; работа с правно-информационни системи.

Конкурсът се провежда чрез събеседване с допуснатите кандидати, отговарящи на посочените изисквания.

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2020 г.

Повече информация тук.