Конкурс във ВСС за главни експерти

Висшият съдебен съвет обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ – 2 щ.бр. в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ в администрацията на ВСС.

Главният експерт в отдела организира и координира процеса на провеждането на процедурите и всички дейности във връзка с подготовката за възлагане, провеждането на процедурите и възлагането на обществени поръчки съобразно Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки; обезпечава експертното обслужване и подпомагане законосъобразното управление и възлагане на обществените поръчки, провеждани от страна на ВСС като осъществява експертна помощ и текущи експертни консултации в дейностите по координирането, администрирането и контрола на цялостния процес по планиране и провеждане на обществените поръчки, както и по всички проблеми, възникващи в хода по възлагането им. 

Изискванията за заемане на длъжността са следните: висше образование; образователно-квалификационна степен: магистър, придобита специалност в професионално направление: „Право“ (с придобита юридическа правоспособност); „Администрация и управление“; „Икономика“; компютърни умения – Microsoft Office; Internet, работа с правно-информационни системи; не по-малко от 5 години професионален опит.

Краен срок за подаване на документи: 17 октомври 2020 г.

Повече информация>>