UniCredit търси Старши Юрисконсулт

Уникредит Булбанк търси да назначи Старши юрисконсулт, необслужвани кредити.

Старши юрисконсултът осигурява правни становища, анализи и консултации по конкретни казуси, вкл. относно корпоративната и акционерна структура на клиенти/длъжници на Банката. Извършва правни анализи, предоставяне на консултации и становища, изготвяне и съгласуване на договори, споразумения и други документи, по които Банката е страна, както и всякакви изявления от името на Банката. Извършва правен анализ на предлаганите в полза на Банката активи за обезпечение и извършване на представителство на Банката пред компетентни регистри и длъжностни лица в процедурите по учредяване, подновяване, заличаване, допълнителни вписвания на обезпечения в полза на Банката, вкл. по реда на ЗОЗ/ЗДФО. Изготвя правна документация във връзка с преструктуриране и събиране на вземания. Участва при пре/структуриране на сделки и изготвяне на правни документи – договори,  споразумения за прехвърляне на вземания, заместване и встъпване в дълг и др. Извършва действия по принудително изпълнение. Извършва подготовка, изготвяне на документи и участие при структуриране/реализация на стратегии във връзка с действия по принудително изпълнение. Извършва процесуално представителство, вкл. в производства по ГПК (заповедно, исково, изпълнително производство), ТЗ, ЗОЗ, производства по несъстоятелност и др. Извършва представителство на Банката пред трети лица/институции.

Изисквания: Магистърска степен по Право и правоспособност;, минимум 3 години стаж, за предпочитане в банковия сектор, много добро /отлично ниво на владеене на английски език, компютърна грамотност: Microsoft Word, Excel и работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи.

Краен срок за подаване на документи: 1-ви август 2022 г.

За повече информация>>