Свободно място за старши юрисконсулт в УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк търси да назначи Старши юрисконсулт по заместване в отдел „Необслужвани кредити“.

Юрисконсултът осигурява правни становища за корпоративната и акционерна структура на клиентите, прави проверка на валидността на кредитните споразумения и обезпечения и изготвя необходимата документация, учредява допълнителни обезпечения, изготвя проекти на анекси за удължаване на срок и реструктуриране, участва при пре/структуриране на сделки и изготвя договори, проекти на споразумения за прехвърляне на вземания, заместване и встъпване в дълг и др., предприема мерки и принудителни действия за запазване на обезпеченията, подготвя съдебно и извънсъдебно изпълнение /принудително изпълнение/, изготвя документи и осъществява процесуално представителство в производства по ГПК, включително такива по реда на заповедно производство, установителни искове, изпълнително производство и др., извършва процесуално представителство в производства по несъстоятелност, учредява обезпечения и изпълнение по реда на ЗОЗ.

Изискванията към кандидатстващите са следните: висше юридическо образование,  минимум 3 години професионален опит, много добро ниво на владеене на английски език; компютърна грамотност – Microsoft Word, Excel; работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи.

Краен срок за кандидастване: 30 август 2018г.

За повече информация>>