„Търговска банка Д“ АД търси Юрисконсулт

„Търговска банка Д“ АД търси да назначи Юрисконсулт, Централно управление.

Юрисконсултът  изготвя правни становища по кредитни сделки. Изготвя/съгласува проекти на договори. Изготвя молби, заявления, пълномощни, проекти за нотариални актове и др. документи. Представлява Банката пред нотариуси, ЦРОЗ и др. Изготвя становища преди усвояване на кредити. Участва в комитети, работни групи и др., съобразно вътрешните правила на Банката.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Минимум 2 години юридически стаж като юрисконсулт в Правен отдел или дирекция в кредитна институция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностойностен. Висше образование, специалност „Право”, с придобита юридическа правоспособност. Много добро владеене на английски език. Умения за работа с компютър.

Срок за кандидатстване: 18-ти август 2022г.

За повече информация>>