Защита на личните данни

„Защита на личните данни“

Невин Фети

Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ на автора Невин Фети.

Книгата предлага приложно знание за системата от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни.

Изданието е разделено на пет части. Първата от тях е посветена на приложното поле на правната уредба, спецификата на нейния понятиен апарат, принципите и основанията за обработване на лични данни, в това число на специални категории лични данни и други особени случаи на обработване на лични данни. Втората част анализира правата на субектите на данни и обхваща съдържанието и правилата за практическото им реализиране. Третата част е посветена на задълженията на администраторите, свързани с въвеждането на подходящи технически и организационни мерки за защита, които да гарантират и да им дадат възможност да докажат, че обработването на личните данни съответства на нормативните изисквания. Четвъртата част обхваща статута на надзорните органи за защита на личните данни, компетентността на водещия надзорен орган и Европейския комитет по защитата на данните. Последната част обхваща изискванията за предаване на лични данни на трети държави или международни организации, т.нар. трансфер на лични данни.

За улеснение на субектите на данни са предвидени образци на искания за упражняване на съответните права, както и образци на уведомявания за предприети действия по тях от страна на администратора. Обхванати са и ограниченията при упражняването на правата.

В приложения са поместени актовете на Европейския съюз, които установяват новата правна рамка на защитата на личните данни, някои насоки и становища на Работната група, както и образци за илюстриране на практическите възможности за прилагане на уредбата.

За повече информация>>