Подоходното облагане във въпроси и отговори

„Подоходното облагане във въпроси и отговори“

aвтори и съставители: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова и Лорета Цветкова

Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга на Анета Георгиева, Цветана Янкова и съавтори „Подоходно облагане във въпроси и отговори“.

Книгата съдържа цялостно приложно знание по корпоративното подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица.

Изданието включва експертни разрешения на над 160 практически въпроси, свързани със съдържанието и прилагането на ЗКПО и на ЗДДФЛ, важни становища на НСП по общовалидни теми и казуси и подбрани решения на ВАС.

За повече информация>>