Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи

„Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи“

Камелия Касабова и Минка Тюфекчиева-Михайлова

Издателство „Труд и право“ представя новата книга „Новите положения при платежните услуги. Коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи“ с автори Камелия Касабова и Минка Тюфекчиева-Михайлова.

Изданието има за цел да представи новите моменти в правната уредба  на платежните услуги и изискванията пред  доставчиците на платежни услуги – банки и платежни институции след приемането на новия Закон за платежните услуги и платежните системи, обнародван в ДВ бр. 20 от 6 март 2018 г. С него се въвеждат изискванията на  Директива 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО. Целта на директивата и създадения въз основа на нея нов  ЗПУПС е създаването на интегриран европейски пазар на дигитални услуги. 

Авторите представят новата правна рамка с акцент върху електронните разплащания, като засягат и свързаната с проблематиката подзаконова уредба, Делегираните регламенти на ЕС и Насоките (GL) на Европейския  банков орган.  

Отделено е специално внимание на правното положение на новите субекти – доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, както и на предлаганите нови услуги – иницииране на платежна операция и предоставяне на информация по сметка. Разглеждат се и други въпроси, като промяна в рамковите договори, платежна сметка за основни операции, изпълнение и коригиране на операции, взаимодействие с други правни актове на Европейския съюз и др.

Акцент в коментара са новите изисквания по отношение на сигурността  на платежния процес и по-конкретно на изискването за задълбочено установяване на идентичността на клиента при електронни платежни операции. 

Анализирана е и дългогодишната практика на Помирителната комисия за платежни спорове.

За повече информация>>