Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

„Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“

проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. д-р Поля Голева, доц. д-р Таня Градинарова, Костадинка Недялкова, Валя Гигова, Стефан Стефанов, д-р Георги Хорозов

Издателство „Труд и право“ представя новата книга „Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“.

Книгата представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията.

Авторският колектив е разгледал и систематизирал всички видове обезпечения, уредени в различни нормативни актове: ЗЗД, ТЗ, ЗОЗ, ЗДФО, ГПК и други. Разгледани са правните институти с обезпечителни функции, обезпечителните институти и обезпечителния процес.

Всяка отделна тема е анализирана и във връзка с проблемите на правоприлагането и развитието на съдебната практика. Теорията се съпътстват с конкретни примери и казуси,  както се предлагат и правни разрешения и се посочват се особените хипотези.

Обхваната и анализирана е и съдебната практика – основно на Върховния касационен съд, но и на други съдебни институции.

За повече информация>>